Školení pro práci na elektrovozidlech

AutoEXPERT Academy

Vážení čtenáři, v brzké době připravujeme spuštění seminářů pro elektrovozidla, sledujte proto pozorně informace v časopisu nebo na www.AutoEXPERTportal.cz. Na úvod vás chceme seznámit s tím, co budete pro práci na elektrovozidlech potřebovat, proto přinášíme aktuální informace v tomto článku. Detailnější ukázku probíraných témat jsme z prostorových důvodů umístili do dvou dílů v příloze Praktická dílna, kterou najdete uprostřed časopisu.

To, že musí technik absolvovat patřičná školení a vzdělávat se k tomu, aby rozuměl systémům elektrovozidel a uměl s nimi pracovat, je jasné. V České republice je ale situace o to složitější, že kromě znalostních a dovednostních požadavků musí splňovat i požadavky legislativní. Od roku 1978 u nás platila vyhláška č. 50/1978 Sb., která definovala požadavky k odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice. Od minulého roku je účinný zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. A protože i elektrická zařízení patří mezi vyhrazená technická zařízení, zákon č. 250 s drobnými změnami přebírá obsah vyhlášky č. 50. Každopádně ať už to byla dříve vyhláška 50, nebo nyní zákon 250, platí, že každý, kdo chce pracovat na elektrických zařízeních, kde je vyšší než bezpečné napětí (stejnosměrné 60 V, střídavé 25 V), musí splnit požadavky, které tento zákon definuje.

V rámci AutoEXPERT Academy nabízíme školení pro všechny kategorie prací na elektrických vozech.

1. E-learning školení

Z hlediska legislativy je absolvování kurzu pro získání této odborné kvalifikace nutné pro všechny pracovníky, kteří se mohou v rámci výkonu svého povolání dostat do kontaktu s elektrickým autem. Na konci kurzu musí jeho absolvent složit on-line test pro získání odborné kvalifikace. Tento kurz nabízíme jako vzdělání pro výše uvedené kvalifikační požadavky a také jako vstupní školení pro všechny, kteří se chtějí v elektromobilitě vzdělávat a získávat vyšší stupně odborných kvalifikací.

2. Školení F2F

Elektrotechnik pro elektrická a hybridní vozidla s nižší odbornou kvalifikací

Jde o dvoudenní školení, kde se naučíte, jak elektrická auta fungují, jak je zkonstruována jejich vysokonapěťová soustava a jaké mají bezpečnostní prvky. Během kurzu budete pracovat na elektrické vysokonapěťové soustavě, která bude odpojena od zdroje vysokého napětí. Absolvent tohoto školení bude tedy vyškolen a oprávněn k tomu, aby mohl pracovat na vysokonapěťové soustavě vozu, která bude bez napětí. Dále aby mohl soustavu odpojovat a opět aktivovat a provádět její kontrolu a diagnostiku závad. Nebude však oprávněn k práci pod napětím, a ani k tomu rozdělávat či opravovat blok trakčního akumulátoru .

3. Školení F2F

Elektrotechnik pro elektrická a hybridní vozidla s vyšší odbornou kvalifikací

Na tomto dvoudenním kurzu, kde se již pracujeme s vysokým napětím, připravujeme účastníka pro tuto práci i v praxi. Je proto nutné, aby zájemce měl elektrotechnické vzdělání a platné osvědčení o absolvování zkoušky z odborné kvalifikace minimálně dle § 5 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

4. Studijní program

Kurz pro získání elektrotechnického vzdělání

Vzdělávací program pro získání elektrotechnického vzdělání obsahuje i všechny výše uvedené kurzy a jeho součástí je i složení zkoušek dle § 5 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Zákonem je požadováno, aby zkoušky podle § 5 a vyššího dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. mohl skládat pouze ten, kdo má elektrotechnické vzdělání, a kódy těchto vzdělávacích oborů jsou v zákoně přesně definovány. Většina automobilových oborů tam však není.

Pro toho, kdo elektrotechnické vzdělání nemá a chtěl by se zabývat opravami elektromobilů v celkovém rozsahu, nabízíme ve spolupráci s VOŠ a SŠ automobilní v Zábřehu na Moravě roční vzdělávací program, na jehož konci složí absolvent zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací a získá tak výuční list v oboru autoelektrikář pro elektrické a hybridní vozy.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 11/2023.

Další články