Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné tištěného a elektronického titulu AutoEXPERT

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi zákazníkem tištěných i digitálních periodik, příp. jiných souvisejících produktů a služeb (dále jen „zákazník“) a společností Autopress, s.r.o., IČ: 26181592, se sídlem: U Seřadiště 35/7, Praha 10, 101 00, zapsanou v OR Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl C. vložka 77595 (dále jen „vydavatel“) při zpřístupnění obsahu článků vydavatele formou předplatného, ať již v tištěné či digitální podobě, nebo při užívání produktů a služeb prostřednictvím sítě Internet.

1.2. Kontakt na vydavatele: Autopress, s.r.o., U Seřadiště 35/7, Praha 10, 101 00, e-mail: autopress@autopress.cz, tel.: +420 731 565 690.

1.3. Ceník předplatného je součástí VOP, přičemž aktuálně platné ceny tištěných a digitálních služeb, případně jiných souvisejících produktů a služeb vydavatele jsou dostupné na www.autoexpertportal.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.

2.2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.3. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

2.4. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u vydavatele. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje vydavatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě.

3. Objednání předplatného

3.1. Vznik předplatného

3.1.1. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením objednaného vydání periodika tj magazínu AutoEXPERT, dále jen „magazínu“/produktu nebo zpřístupněním elektronické verze periodika/obsahu zákazníkovi dodaného na základě objednávky předplatného ze strany zákazníka u vydavatele, nebo úhradou objednaného předplatného na účet vydavatele, podle toho, který okamžik nastane dříve.

3.1.2. Objednání tištěného magazínu V ČR je možné pouze prostřednictvím společnosti SEND Předplatné, spol. s r.o., která také sama spravuje své obchodní podmínky pro předplatné tištěných titulů více zde https://www.send.cz/obchodni-podminky-predplatneho. V SR je pak možné předplatné objednat pouze přes společnost MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. s těmito obchodními podmínkami https://www.press.sk/ako-nakupovat/

3.1.3. Objednávku digitálního předplatného lze učinit prostřednictvím e-shopu vydavatelství Autopress, s.r.o. nacházejícího se na stránkách www.autoexpertportal.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem.

3.1.4. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není ve zvláštních ujednáních mezi vydavatelem a zákazníkem stanoveno jinak):

  • Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou);
  • Příjmení a jméno / název firmy;
  • Ulice a číslo domu;
  • PSČ a obec;
  • Telefon, e-mail;
  • IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, příp. spojové číslo (SIPO);
  • Způsob platby: bankovní převod, platební karta či jiným způsobem, který je vydavatelem umožněn;

3.1.5. Smlouva o předplatném je uzavřena na dobu určitou, není-li uvedeno jinak.

3.1.6. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou dodávány elektronické verze periodik/obsahu poskytovaného vydavatelem. Vydavatel před skončením předplaceného období opakovaně upozorní zákazníka na blížící se konec předplaceného období.

3.1.7. Vydavatel potvrdí zákazníkovi přijatou objednávku tím, že zákazníkovi zašle potvrzení objednávky, potvrzení o zaplacení, fakturu – daňový doklad, nebo proforma fakturu (dále jen „doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném.

3.1.8. U vybraných produktů vydavatel po potvrzení přijaté objednávky odešle na e-mailovou adresu zákazníka informace o zakoupeném produktu a předplatném, jeho výhodách a službách spojených se zakoupeným předplatným. Vydavatel zašle na e-mailovou adresu zákazníka též další podstatné informace bezprostředně související s objednávkou zákazníka.

3.2. Změny v objednávce předplatného

3.2.1. Zákazník je povinen vydavateli neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené a vydavatel v takovém případě neodpovídá za vady plnění.

3.3. Platba za předplatné

3.3.1. Zákazník po doručení objednávky obdrží od vydavatele doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním faktur na e-mailovou adresu pro tento účel zákazníkem zvolenou. V případě, že zákazník nedisponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronického daňového dokladu, zasílaného v daném formátu, je oprávněn požádat vydavatele o jeho zaslání v jiném formátu.

3.3.2. Dojde-li k zahájení digitálního přístupu, avšak zákazník neuhradí částku předplatného, vzniká tak vydavateli pohledávka. V případě neuhrazení předplatného ve lhůtě splatnosti je vydavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a dodávky objednaného vydání/produktu mohou být okamžitě ukončeny.

3.3.3. Vydavatel provádí správu předplatného, tj. přijímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet vydavatele, upomínání pohledávek vydavatele z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování faktur a jiných účetních a daňových dokladů včetně reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto VOP. Vydavatel je oprávněn zasílat na e-mailovou adresu zákazníka upomínky a výzvy k zaplacení neuhrazených pohledávek vydavatele.

3.5. Reklamace předplatného

3.5.1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u vydavatele z důvodu nezpřístupnění obsahu digitálního produktu.

3.5.2. Reklamace je možno uplatnit na e-mailové adrese eliska.zvarova@autopress.cz nebo na adrese vydavatele.

3.5.3. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za nezpřístupnění obsahu digitálního produktu a uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v čl. 6 těchto VOP.

3.5.4. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3.7. Ukončení smlouvy o předplatném

3.7.1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany vydavatele též v případě, kdy zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti dní ode dne splatnosti.

3.7.2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět a výpověď doručit poštou na adresu Autopress, s.r.o., U Seřadiště 35/7, Praha 10, 101 00 nebo e-mailem na eliska.zvarova@autopress.cz.  Zákazník je oprávněn smlouvu vypovědět také při změně těchto VOP.

4. Zvláštní ustanovení pro periodika v digitální podobě a jiné digitální produkty a služby

4.1. Digitální předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronické verze titulů vydavatele nebo jinými elektronickými produkty vycházejícími z titulů a produktů vydavatele (dále jen „digitální předplatné“).

4.2. Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k uživatelskému účtu, konkrétně uživatelského jména (loginu) a hesla. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené zákazníkem na webu www.autoexpertportal.cz, příp. na jiné adrese určené vydavatelem.

4.3. Digitální předplatné může být dostupné jako měsíční nebo roční předplatné.

4.4. Pro správné fungování digitálního předplatného se předpokládá, že zákazník bude disponovat vhodným hardwarem a softwarem a přístupem k internetu s dostatečně rychlým připojením, které umožní, aby digitální předplatné fungovalo na zařízeních zákazníka správně.

4.5. Práva a povinnosti vydavatele

4.5.1. Vydavatel se zavazuje zřídit přístup na server aktivací produktu k přidělenému uživatelskému jménu a heslu zákazníka v souladu s přijatou objednávkou zákazníka.

4.5.2. Vydavatel se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně. Vydavatel neposkytuje žádné záruky za to, že periodikum/obsah budou poskytovány bez přerušení, stejně jako neodpovídá v případě, že přestanou být poskytovány úplně, z důvodů vyvolaných okolnostmi, které vydavatel nemohl rozumně ovlivnit.

4.5.3. Vydavatel nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat zákazníkem. Vydavatel si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.

4.5.4. Vydavatel neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.

4.5.5. Vydavatel si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku 4.6. Práva a povinnosti zákazníka.

4.6. Práva a povinnosti zákazníka

4.6.1. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

4.6.2. Zákazník je povinen využívat vydavatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.

4.6.3. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou na registračním formuláři). Toto právo opravňuje zákazníka k užívání služeb serveru nejvýše z jednoho počítače současně, anebo, dochází-li k ukládání obsahu do zařízení (např. produkty pro tablety a telefony), z jednoho zařízení v jednom kalendářním dni, resp. z jednoho zařízení v čase dle konkrétní periodicity titulu (v jednom týdnu od vydání týdeníku apod.).

4.6.4. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o užívání periodik v digitální podobě a jiných digitálních produktů a služeb uzavřené dle čl. 4 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a pouze v případě, že nebylo započato s plněním ze strany vydavatele. Je-li vydavatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, může spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li vydavatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej spotřebitel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

5.2. Pokud zákazník požaduje zahájit odběr elektronických periodik již ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy, bere na vědomí, že provedením objednávky vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby dodávka digitálního předplatného byla zahájena před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, a je si dále vědom toho, že nemá právo v takovém případě od smlouvy o dodání digitálního předplatného odstoupit.

5.3. Přílohou těchto VOP je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy – zde.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který je spotřebitel, se řídí těmito VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a také zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

6.2. Smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

6.3. Vydavatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy zveřejněno na www.autoexpertportal.cz nebo na jiné adrese určené vydavatelem. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena zveřejněním na uvedené adrese. Informace o změně VOP bude podle volby vydavatele učiněna zpravidla také zveřejněním v jím vydávaných titulech nebo odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu (např. pdf, .html, odkazem na adresu, kde budou VOP zveřejněny) na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu či jiným vhodným písemným oznámením. Zákazník bere na vědomí, že předmětem změny VOP může být, kromě změny jiných jejich ustanovení, i úprava ceny a možnosti ukončení předplatného.

6.4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. Pokud zákazník smlouvu nevypoví, na smluvní vztah mezi vydavatelem a zákazníkem se od účinnosti změny aplikuje nové znění VOP.

6.5. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

7.6. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a vydavatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti či výkonu povolání.

6.7. Zákazník i vydavatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

6.8. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

6.9. Vydavatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6.10. Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, je dostupná na internetových stránkách vydavatele www.autoexpertportal.cz.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 6. 2023.