Novinky z Bruselu

Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu.

Jednou ze zásadních evropských legislativních změn letošního roku je určitě tzv. bloková výjimka, které jsme se již několikrát věnovali, ale spíš v celkovém obecném pohledu. Tentokrát se v užším kontextu blokové výjimky podíváme na přístup k datům generovaným vozidly a vzdálenou diagnostiku, a to rovněž v souvislosti s novou emisní normou Euro 7. S nejnovějšími informacemi přichází v rozhovoru ze dne 6. října Ondřej Kovařík, poslanec Evropského parlamentu.

V letošním roce došlo k prodloužení tzv. blokové výjimky, která je velmi důležitá pro nezávislé autoservisy. Můžete krátce popsat podstatné změny, které revize doplňkových pokynů pro motorová vozidla zavádí?

Evropská komise nedávno revidovala doplňkové pokyny pro sektor motorových vozidel a prodloužila platnost nařízení o blokové výjimce o pět let, tedy do 31. května 2028. Tato opatření mají zajistit, že společnosti působící v automobilovém průmyslu, včetně obchodníků s náhradními díly a autoservisů, budou mít i nadále přístup k údajům, které vozidla sama generují a které jsou nezbytné pro jejich opravu a údržbu.

Nově doplňkové pokyny explicitně stanovují, že údaje generované snímači uvnitř vozidel jsou nezbytnou vstupní informací pro poskytování oprav a údržby. Proto musí být přístupny bez rozdílu a za stejných podmínek jak autorizovaným, tak nezávislým servisním místům (tzn. jak značkovým, tak neznačkovým autoopravnám). Oproti předchozí právní úpravě dále omezují práva výrobců automobilů jednostranně odepřít poskytnutí výše uvedených informací nezávislým autoservisům pod hrozbou sankce. Důvodem pro odmítnutí poskytnout informace tak může být nově pouze obava o kybernetickou bezpečnost údajů generovaných vozidly. Nová pravidla platí bez rozdílu pro všechny typy motorových vozidel, tedy jak pro vozidla se spalovacími motory, tak pro elektromobily či hybridní vozidla.

Co přináší čerstvě schválená emisní norma Euro 7, jejíž součástí je rovněž oblast dálkové diagnostiky? Jaké možnosti oprav a údržby vozidel (včetně elektromobilů a hybridních vozidel) přinese nezávislým opravcům přístup k nezbytným informacím?

Nejprve bych rád uvedl na pravou míru, že emisní norma Euro 7 zatím schválená nebyla. Ministři členských zemí se na jednání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh a průmysl) 25. září 2023 pouze dohodli s Evropským parlamentem na podobě mandátu pro budoucí jednání o návrhu. V Evropském parlamentu jsme zatím o návrhu jednali na úrovni výborů. V dopravním výboru, kde jsem stínovým zpravodajem této normy, jsme přijali koncem července stanovisko, které se k otázce dálkové diagnostiky staví pragmaticky a požaduje, aby nově zavedená opatření nezasahovala do bezpečnosti silničního provozu, či dokonce nevedla k omezení mobility. K přijetí mandátu Evropského parlamentu pro interinstitucionální jednání je však ještě třeba rozhodnutí parlamentního výboru pro životní prostředí (zpravodajem je český europoslanec Alexandr Vondra) a projednání návrhu na plenárním zasedání. Výbor pro životní prostředí by měl svou pozici přijmout příští týden (12. října) a o mandátu Evropského parlamentu pro vyjednávání s Radou o finální podobě normy by se mohlo hlasovat nejdříve na listopadovém plénu. Co bude nakonec obsaženo v konečném znění nařízení a jakým způsobem bude řešena otázka dálkové diagnostiky vozidel, tedy zůstává zatím nejasné. Je proto nutné sledovat aktuální vývoj projednávání normy Euro 7 na úrovni jednotlivých institucí EU.

Řeší některý předpis pravidla pro získání palubních údajů vozidel pro neznačkové servisy? Jaké jsou základní principy a cíle týkající se přístupu k palubním údajům vozidel?

Tématu se věnuje například akt o datech, na jehož podobě se Evropský parlament s Radou dohodly v rámci trialogů koncem června letošního roku. V současnosti akt o datech prochází formálním schvalovacím procesem v obou institucích. Tento legislativní návrh se dotýká i opravy elektromobilů a hybridních vozidel a v souvislosti s tím řeší problematiku přístupu k digitálním údajům, funkcím a zdrojům vozidla. Konkrétně nařízení zahrnuje opatření, která uživatelům propojených zařízení (např. výrobcům či majitelům vozidel) umožní přístup k údajům generovaným vozidly a díky tomu budou uživatelé tato data moci sdílet se třetími stranami. To podpoří poprodejní služby, respektive sdílení dat mezi výrobci či uživateli aut a autoopravnami, včetně neznačkových servisů.

Jaký lze očekávat vývoj legislativy (na čem se pracuje nebo co se výhledově připravuje kromě výše uvedeného) v oblasti evropského nezávislého autoopravárenství v horizontu jednoho až tří let?

Na půdě Komise je momentálně rozpracována iniciativa týkající se přístupu k údajům, funkcím a zdrojům vozidla, jejímž cílem je stanovit podmínky pro přístup k palubním údajům a jejich využívání a dále vytvořit jasná a jednoduchá pravidla Evropské unie pro služby založené na přístupu k palubním údajům (více bude obsahovat připravovaná sekce oprava a údržba, spolujízda, mobilita jako služba a pojištění). Momentálně jsou zohledňovány připomínky a výstupy z veřejné konzultace, k přijetí návrhu nařízení Komisí zatím nedošlo.

Pokud dojde k dalším důležitým legislativním změnám a novinkám v této oblasti, určitě je rád čtenářům opět přiblížím.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 11/2023.

Další články