Kam kráčíš, automobilní školství?

Rozhovor

Tématu vzdělávání se opakovaně věnujeme i na stránkách AutoEXPERTU, samozřejmě se zaměřením na oblast autoopravárenství. Jaká je realita současného vzdělávání v autooborech a jaké novinky připravují ve Vyšší odborné škole a Střední škole automobilní, Zábřeh, to nám v rozhovoru přiblíží její ředitel Pavel Trojan.

Nejprve prosím krátce představte sebe a vaši školu. Vy sám jste ji zažil ze všech úhlů pohledu – byl jste jejím žákem a v současné době jste ředitelem. Kam se škola za tu dobu posunula?

Naše škola je pilotní automobilní školou Olomouckého kraje a má více než 70letou tradici ve vzdělávání žáků, studentů, ale i dospělých. Nabízí vzdělání v ryze automobilních oborech:

mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, autolakýrník, dopravní prostředky, autotronik a diagnostika silničních vozidel.

Na této škole se pohybuji již 30. rokem, nejdříve jako žák oboru vzdělání s výučním listem autoelektrikář a následně oboru vzdělání s maturitní zkouškou diagnostika silničních motorových vozidel. Po škole a absolvování praxe jsem ve škole působil na několika pozicích. Nejdříve jako mistr odborného výcviku, následně jako vedoucí odborného výcviku a technického úseku a po absolvování vysoké školy jako učitel odborných předmětů a vedoucí technického úseku. Před nástupem na pozici ředitele školy to byl zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Kam se škola posunula? … daleko. Já začínal na Š 1000, 100, 120 apod. a nyní nám již do života reálně vstoupila hybridita a elektromobilita, a to nejen v osobních vozidlech, ale i ve vozidlech nákladní dopravy včetně vozidel hromadné dopravy. Nesmím zapomenout na průmysl 4.0, umělou inteligenci nebo v neposlední řadě vlastní výrobu elektrické energie s využitím právě u hybridních a elektromobilních vozidel. V souvislosti s tím již několik let využíváme jako škola služební elektromobil a jsme ve fázi zjišťování možnosti vlastní výroby elektrické energie minimálně s využitím pro něj.

V souvislosti s předchozí otázkou: Jak si stojí současné školství (vztaženo k automobilním oborům) z hlediska kvality a zájmu žáků a studentů v rámci vaší školy i v celé republice? Které obory jsou nejžádanější a naopak?

Dlouhodobě je velký zájem o odbor mechanik opravář motorových vozidel a autotronik. Naopak moc se nedaří oborům dopravní prostředky a autoelektrikáři, na které se zaměříme v rámci náborových akcí v letošním roce. Na vzestupu je obor karosář a autolakýrník.

Velkým lákadlem oborů je možnost získání řidičského oprávnění, certifikátu na zacházení se skleníkovými plyny při servisu klimatizace, případně u oborů splňujících podmínky elektrovzdělání možnost získání způsobilosti podle § 6 – elektromontér – dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

Podobná skladba zájmu byla i v celé ČR, ale ta se letos změnila díky většímu počtu žáků vycházejících ze základních škol. To vedlo k navýšení počtu zájemců nejen u nás, ale i v celé ČR. Definitivní verdikt o zájmu budeme moci říct dle nástupu žáků a studentů v září školního roku 2023/2024.

Zmiňujete, že VOŠ a SŠA, Zábřeh, patří mezi tzv. pilotní školy s výukou autooborů. Díky tomu máte určitě informace „z první ruky“. Jaké současné a budoucí novinky, řekněme v horizontu jednoho, dvou a pěti let, se chystají v automobilním školství?

Ano, máme. Pravidelně se scházíme ze všech 14 krajských pilotních škol, kde si nejnovější informace vyměňujeme. Podílíme se na přípravě soutěže Autooprávář junior s podporou renomovaných odborných společností v rámci automotive z celé ČR. Přenášíme informace na ostatní automobilní školy v Olomouckém kraji, s nimiž se pravidelně scházíme, a to především díky projektu IKAP OK II a předtím IKAP (projekt implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, pozn. red.). Naše škola je v rámci uvedeného projektu centrem kolegiální podpory a metodického kabinetu automobilní techniky pro Olomoucký kraj.

Pokud jde o současné a budoucí novinky, jednou ze zásadních je naplnění požadavků EU v rámci snižování emisí vozidel, kde v poslední době vzniká čím dál tím víc otázek: Budou jen elektrická vozidla? Budeme jezdit na syntetická paliva? Bydlím v paneláku, kde budu nabíjet? Co vodík? Uvidíme, jak se vývoj posune a jak bude postupovat navyšování počtu hybridních vozidel, elektromobilů a do budoucna také pravděpodobně i vozidel na alternativní paliva.

Tato vozidla jsou vybavena různými elektrickými a elektronickými systémy, kde nestačí například vyměnit jen elektromotor, ale musí se najít příčina jeho selhání a tím i pohonu elektrovozidla. Zde potom vstupuje do hry elektrospecialista. Co tento výraz znamená, vysvětlím za chvíli.

Jací jsou současní žáci a studenti? Jsou zvídaví, pracovití, chtějí se vzdělávat?

Jsou velké rozdíly mezi jednotlivými žáky a studenty, kteří mají různou motivaci, někdy vlastní a často i ze strany rodičů. Někteří již chodí na brigády do odborných firem nebo jsou zapojeni do práce ve firmách/servisech rodičů.

Na zvídavosti, pracovitosti a také chuti se vzdělávat má největší podíl samotný žák, jeho rodinné zázemí, což se liší žák od žáka. Velký podíl na tom má samozřejmě i pedagogický pracovník, který dokáže žáka „zapálit“, nadchnout svým výkladem s využitím odborných pomůcek. Nejdůležitější je, aby se nikdo během výuky nenudil a mohl si z ní domů odnést nějaký pozitivní zážitek a poznatek.

Máte zajištěnou praxi ve značkových/neznačkových autoservisech a dostává se vám nějaké podpory z hlediska importérů nebo zástupců značek automobilek?

Ano, obojí. Když jsem já byl žákem školy, byla ve 3. ročníku celý měsíc červen souvislá praxe, při níž jsme si jenom „odskočili“ na jednotlivé části závěrečné zkoušky. Tento trend se udržel i nyní, navíc se podstatně rozšířil.

Velkou podporu máme třeba od těchto náhodně vybraných společností:

Škoda Auto, Mladá Boleslav: podpora výuky žáků a studentů dary v podobě moderních vozidel a jejich dílů, pořádání odborných školení pro pedagogické pracovníky, hlavní organizátor soutěže Autoopravář junior, exkurze – Muzeum Škoda, výrobní závod, externí praxe žáků a studentů školy.

Bosch, Praha: pořádání odborných školení pro pedagogické pracovníky, organizátor soutěže Autoopravář junior, vybavení dílen školy.

Porsche, Praha: program Qhero – odměňování žáků školy dle studijních výsledků, podpora žáků oboru vzdělání karosář – pracovní pomůcky, organizátor soutěže Autoopravář junior.

AD Technik, Praha: pořádání odborných školení pro pedagogické pracovníky, organizátor soutěže Autoopravář junior, vybavení dílen školy.

Samohýl, Olomouc: externí praxe žáků a studentů školy, příprava žáků na soutěž Autoopravář junior – krajské kolo, celostátní kolo, realizace programu Qhero.

PAS Zábřeh: exkurze pro žáky a studenty, externí praxe žáků školy, stáže pedagogických pracovníků.

Autoservis DOUBRAVICE: externí praxe žáků školy, příprava žáků na soutěž Autoopravář junior – krajské kolo, celostátní kolo.

A od mnoha dalších…

Jaké se daří uplatnit vašim absolventům v praxi a kolik jich vlastně zůstává v oboru i po ukončení školy?

Zpětná vazba od samotných žáků a studentů, úřadů práce, odborných firem je, že podstatná část žáků i studentů zůstává v oboru, případně pokračuje dál ve studiu na dalším vyšším stupni vzdělávání.

Poptávka po absolventech od nejen spolupracujících společností je velká a nejsme ji schopni pokrýt našimi absolventy, a to hlavně dnes, kdy vzrostla nejvíce poptávka po absolventech elektrooborů pro obsazení pozic elektrospecialistů na elektromobilitu a hybriditu vozidel.

Kam vy sám jako ředitel chcete školu posunout? Jaké máte plány? Mění se struktura autooborů vzhledem k probíhající elektrifikaci vozidel a zavádění alternativních pohonů? Co konkrétně v této souvislosti nabízíte (jaké obory, kurzy a následné vzdělávání)?

Důležité je sledovat trendy v automotive, nezaspat dobu, aby nám neujel vlak, navázat na dobré renomé naší školy a nadále zvedat laťku naší školy, ať už je to výuka na základě rozvoje hybridity, elektromobility, nebo syntetických paliv, na což jsme již připraveni.

Základem je věnovat se našim žákům a studentům, aby se z nich stali odborníci ve svém oboru a mohli podpořit řemeslo nejen v Olomouckém kraji. Struktura oborů nám do budoucna určitě přivede nové specializace, které budou vznikat v reakci na měnící se požadavky.

V rámci rozšíření naší nabídky budeme nově nabízet další profesní vzdělávání dle NSK (Národní soustavy kvalifikací) v oboru autoelektrikář, které umožní zájemcům bez elektrovzdělání si vzdělání doplnit či získat a tím splnit legislativní předpoklady. Pokud žadatel ukončí zkoušky dle NSK, získá úplnou profesní kvalifikaci autoelektrikáře, která se skládá ze tří dílčích kvalifikací, a to: elektropohony silničních motorových vozidel, elektrické systémy silničních motorových vozidel a montáž elektrické výbavy silničních motorových vozidel. Následně se uchazeč může přihlásit na naší škole k závěrečné zkoušce pro autoelektrikáře. Po splnění legislativních požadavků je možnost získat po vykonání příslušné zkoušky způsobilost podle § 6 – elektromontér – u externí organizace.

Další novinkou, kterou připravujeme ve spolupráci s vydavatelstvím Autopress a Jakubem Mejzlíkem ze společnosti Auto Mercia, je projekt Elektromobilita, jenž povede k následnému vzdělávání v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb. a nařízením vlády č. 194/2022 Sb. Již ve školním roce 2023/2024 budeme nabízet prvním zájemcům jak profesní vzdělávání dle NSK, tak i projekt Elektromobility.

Tento článek najdete v časopisu AutoEXPERT vydání č. 9/2023.

Další články